Hiển thị
  09/10/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tuyển nhân viên kỹ thuật trồng trọt

  09/12/2020

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

1. Nghiên cứu các vấn đề về môi trường Nông nghiệp Nông thôn • Nghiên cứ khoa học, công nghệ môi trường Nông nghiệp Nông thôn các lĩnh vực: • Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ về bảo vệ và xử lý môi trường, bảo vệ tài nguyên Nông nghiệp Nông thôn.

  07/02/2018

Chức năng, nhiệm vụ của Viện IEAC

1. Nghiên cứu các vấn đề về môi trường Nông nghiệp Nông thôn • Nghiên cứ khoa học, công nghệ môi trường Nông nghiệp Nông thôn các lĩnh vực: • Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ về bảo vệ và xử lý môi trường, bảo vệ tài nguyên Nông nghiệp Nông thôn.

  07/02/2018

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN IEAC

1. Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ: • Nghiên cứu các vấn đề về môi trường và các vấn đề Nông nghiệp Nông thôn; • Dịch vụ Khoa học Công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị Khoa học; thông tin khoa họ

  07/02/2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Chủ tịch HĐQL: Cử nhân Phùng Văn Tính; Viện trưởng: TS. Nguyễn Bá Chất; Hội đồng Cố vấn gồm 13 người (trong đó: 2 giáo sư; 7 tiến sĩ; 4 cử nhân); Hội đồng Khoa học gồm 12 người (trong đó: 9 giáo sư, tiến sĩ; 3 tiến sĩ)