Hiển thị
  07/02/2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Chủ tịch HĐQL: Cử nhân Phùng Văn Tính; Viện trưởng: TS. Nguyễn Bá Chất; Hội đồng Cố vấn gồm 13 người (trong đó: 2 giáo sư; 7 tiến sĩ; 4 cử nhân); Hội đồng Khoa học gồm 12 người (trong đó: 9 giáo sư, tiến sĩ; 3 tiến sĩ)