CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

  07/02/2018

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VIỆN IEAC

(APPARATUS DIAGRAM OF THE IEAC INSTITUTE)

 
   

   1 HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ / 1 MANAGEMENT BOARD

   1 BAN ĐIỀU HÀNH / 1 EXECUTIVE COMMITTEE

   1 HỘI ĐỒNG CỐ VẤN / 1 COUNCIL OF ADVISERS

     1 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC / 1 COUNCIL OF SCIENTISTS

     9 PHÒNG BAN, TRUNG TÂM/ 9 DEPARTMENTS AND CENTERS

Bao gồm/ Include:

1. Phòng tổng hợp/ Genaral Department

2. Phòng sản xuất thực nghiệm/ Experimental Production Department

3. Trung tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Môi trường/ Center for application of Environment progressive engineering

4. Phòng thí nghiệm/ Laboratory

5. Phòng nghiên cứ tiền khả thi và thực hiện dự án môi trường/ Potential research and Enviroment project Department

6. Trung tâm Khoa học công nghệ và hợp tác Quốc tế/ The Center for Science, Tehnology and International Cooperation

7. Trung tâm giáo dục truyền thông môi trường và phát triển cộng đồng/ Center for Environmental communication and Education and Community Development

8. Trung tâm Công nghệ sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước/ Center for Water Resources Protection and Using Technology

9. Trung tâm đầu tư công nghệ Môi trường Nông nghiệp Nông thôn/ Center of Environment Technology for Agriculture Countryside.

* Nhân sự, gồm 15 người:

Human resources, including 15 members:

                    2 PGS,TS,              5 Tiến sĩ,                3 Thạc sĩ

                    3 Kỹ sư,                 2 Cử nhân

                    2 Associate Professors,Doctors,           5 Doctors,              3 Masters

                    3 Engineers,                                         2 Bachelors

          - Chủ tịch HĐQL: Cử nhân Phùng Văn Tính

             Chairman of the Management Board: Bachelor Phung Van Tinh

          - Viện trưởng: TS. Nguyễn Bá Chất

             Parson : Doctor Nguyen Ba Chat

* Hội đồng Cố vấn gồm 13 người (trong đó: 2 giáo sư; 7 tiến sĩ; 4 cử nhân)

Council of advisers including 13 members (2 professors, 7 doctors, 4 bachelors)

* Hội đồng Khoa học gồm 12 người (trong đó: 9 giáo sư, tiến sĩ; 3 tiến sĩ)

Council of scientists including 12 members (9 professors,doctors; 3 doctors)

Tin tức mới