CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN IEAC

  07/02/2018

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN IEAC

 

1. Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ:

Nghiên cứu các vấn đề về môi trường và các vấn đề Nông nghiệp Nông thôn;

Dịch vụ Khoa học Công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị Khoa học; thông tin khoa học công nghệ; hợp tác trong nước và Quốc tế về môi trường Nông nghiệp Nông thôn.

1.1 Nghiên cứ khoa học, công nghệ môi trường Nông nghiệp Nông thôn các lĩnh vực:

- Chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng đất hiệu quả và bền vững tài nguyên đất.

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

- Bảo vệ và phát triển rừng.

- Bảo tồn đa dạng sinh học.

- Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản.

- Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển.

- Giảm chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải nguy hại.

- Giảm nhẹ, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phòng và chống thiên tai.

1.2. Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ về bảo vệ và xử lý môi trường, bảo vệ tài nguyên Nông nghiệp Nông thôn.

1.3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc nghiên cứ Khoa học, chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học có liên quan.

2. Hợp tác quốc tế và trong nước:

Trực tiếp quyết định mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác theo quy định.

Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ nêu trên.

 Ký hợp đồng thực hiện các hoạt động tư vấn về nghiên cứu, chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ và quản lý với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực có liên quan về môi trường Nông nghiệp Nông thôn với các tổ chức trong nước và quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tức mới