BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

  09/12/2020

Giới thiệu Bộ máy Viện

1. Trung tâm khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.
2. Phòng tổng hợp.
3. Phòng sản xuất thử nghiệm.
4. Phòng khai thác dự án
5. Phòng cung cấp dịch vụ và tư vấn
6. Phòng thí nghiệm
• Chủ tịch Hội đồng quản lý                               CN. Phùng Văn Tính
• Viện trưởng                                                       TS. Nguyễn Bá Chất
• Chủ tịch Hội đồng Khoa học                            PGS. TS Ngô Đình Quế
• Chủ tịch Hội đồng Cố vấn                                 KS. Nguyễn Đức Minh
• Trưởng ban Biên tập                                         PGS. TS Lê Đức
• Giám đốc Trung tâm KHCN và HTQT              TS. Lê Đăng Hoan
• Trưởng phòng cung cấp dịch vụ, tư vấn       CN. Nguyễn Ngọc Quyên
• Giám đốc chi nhánh tại Nghệ An                    KS.Vũ Xuân Ngọc